Privacy Regelement Flevoland Capital B.V.

Flevoland Capital is een handelsnaam van Beheer Flevoland Participaties BV (KvK 39063137). Flevoland Capital voert de directie over TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV (KvK 71359567), MKB Fonds Flevoland BV (KvK 39081301) en Technofonds Flevoland BV (KvK 39071638). Waar hieronder gesproken wordt over Flevoland Capital worden daarmee ook bedoeld de voornoemde vennootschappen.

Inleiding

Flevoland Capital neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een zorgvuldige en veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Reglement leggen wij u graag uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Reglement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen via info@mkbfondsen-flevoland.nl.

Wie is Flevoland Capital?

Flevoland Capital is een handelsnaam van de besloten vennootschap Beheer Flevoland Participaties, kantoorhoudende te (8233 BR) Lelystad aan Het Ravelijn 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39063137.

Flevoland Capital is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Flevoland Capital uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Flevoland Capital persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Flevoland Capital voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Flevoland Capital worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummers, interessegebieden
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Flevoland Capital heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Flevoland Capital over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Flevoland Capital. U kunt verzoeken dat Flevoland Capital uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Flevoland Capital te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Flevoland Capital of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Flevoland Capital te verkrijgen. Flevoland Capital zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Flevoland Capital u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Flevoland Capital

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@mkbfondsen-flevoland.nl. Flevoland Capital zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Flevoland Capital een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Flevoland Capital uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Flevoland Capital verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Reglement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement en de wijze waarop Flevoland Capital uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mkbfondsen-flevoland.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Flevoland Capital uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@mkbfondsen-flevoland.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Flevoland Capital (KvK 39063137) voert naast de directie over TMI Proof of Concept Fonds Flevoland BV (KvK 71359567) ook de directie over MKB Fonds Flevoland BV (KvK 39081301) en Technofonds Flevoland BV (KvK 39071638).

Flevoland Capital maakt met ingang van 13 maart 2019 deel uit de nieuwe Flevolandse Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Horizon .
TMI POC Fonds Flevoland BV
Bezoekadres: Het Ravelijn 50, 8233 BR Lelystad Postbus: Postbus 123, 8200 AC Lelystad Telefoon: 0320-28 67 87 E-mail: info@pocfondsflevoland.nl